Το Διαιτητικό Δικαστήριο δέχτηκε το αίτημα των "7" γα σύγκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα ημερήσιας διάταξης την αναδιάρθρωση του.

Αναλυτικά:

"Το Διαιτητικό Δικαστήριο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις κατά την τελευταία του συνεδρίαση.

1) Δέχεται (κατά πλειοψηφία) την υπό ημερομηνία 10.02.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 5419/10.02.2020 αίτηση / προσφυγή των (α΄) Μιχαήλ ΚΟΡΔΟΛΕΜΗ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μεγάλης Βρύσης Φθιώτιδας, (β΄) Χρήστου ΦΑΦΟΥΤΗ του Ευσταθίου, κατοίκου Αφανού Λαμίας, (γ΄) Γεωργίου ΦΑΦΟΥΤΗ του Λουκά, κατοίκου Λαμίας, (δ΄) Ευαγγέλου ΑΣΗΜΩΤΟΥ του Δημητρίου, κατοίκου Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας, (ε΄) Δημητρίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Μιχαήλ, κατοίκου Αταλάντης Φθιώτι-δας, (στ΄) Αναστασίου ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Δημητρίου, κατοίκου Μώλου Λαμίας και (ζ΄) Παναγιώτη ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ του Χαραλάμπους, κατοίκου Γαλανέϊκων Λαμίας ΚΑΤΑ των (1.) Εδρεύοντος στη Λαμία και εκπροσωπούμενου νόμιμα δευτεροβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.)» και (2.) Κωνσταντίνου ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ του Παναγιώτη, κατοίκου Λαμίας, με την ιδιότητά του ως προέδρου και νόμιμου εκπροσώπου της «Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας».

Υποχρεώνει τον δεύτερο των καθών Κωνσταντίνο ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ του Παναγιώτη, όπως, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από της νόμιμης γνωστοποιήσεως αποσπάσματος της παρούσας αποφάσεως σ’ αυτόν, συγκαλέσει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας», ορίζοντας ως χρόνο συνεδριάσεως εντός τριών (3) ημερών από της σχετικής προσκλήσεως, ως τόπο το γραφείο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας στη Λαμία και ως θέμα ημερήσιας διάταξης τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος των αιτούντων/προσφευγόντων, που έχει διατυπωθεί στην υπό ημερομηνία 04.02.2020 αίτησή τους περί ανακατανομής/αναδιάρθρωσης των θέσεων (αξιωμάτων) μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σ’ αυτόν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4952Ε΄/04.02.2020 έκθεσης επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας Ιωάννη Αλεξανδρή.

Σε περίπτωση αρνήσεως του δευτέρου των καθών να συμμορφωθεί ή άπρακτης παρελεύσεως των παραπάνω προθεσμιών, παρέχει τη δυνατότητα στους αιτούντες/προσφεύγοντες να πράξουν τούτο, με πρωτοβουλία και ευθύνη του πρώτου εξ αυτών Μιχαήλ ΚΟΡΔΟΛΕΜΗ του Κωνσταντίνου και με τήρηση όλων των παραπάνω διατυπώσεων και προθεσμιών, στον ίδιο, ως άνω, χώρο συνεδρίασης και -σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανέφικτο για οποιονδήποτε λόγο- στον χώρο υποδοχής (χολ) των γραφείων της Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας επί της οδού Όθωνος αριθμ. 1 της Λαμίας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύσει ο δεύτερος των καθών Κωνσταντίνος ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ του Παναγιώτη, σε περίπτωση δε που τούτο καταστεί ανέφικτο για οποιονδήποτε λόγο είτε εξ αρχής είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος θα αναπληρωθεί κατά σειρά από τον α΄ αντιπρόεδρο, από τον β΄ αντιπρόεδρο και από τον σύμβουλο που θα εκλέξουν τα λοιπά συμμετέχοντα στη συνεδρίαση μέλη. Χρέη γραμματέα σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα ασκήσει ο γενικός γραμματέας της Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας, σε περίπτωση δε που τούτο καταστεί ανέφικτο για οποιονδήποτε λόγο είτε εξ αρχής είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο γραμματέας θα αναπληρωθεί από τον σύμβουλο που θα εκλέξουν τα λοιπά συμμετέχοντα στη συνεδρίαση μέλη.

2) Καταργεί τη δίκη ως προς τους αιτούντες-προσφεύγοντες: 1) αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "Α.Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ", που εδρεύει στην Κόμνηνα Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα, 2 ) αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "LARCO-ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ", που εδρεύει στο Μαρτίνο Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα, 3)αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "Α.Ο. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ", που εδρεύει στους Κομποτάδες Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα, 4) αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "Α.Ο. ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΩΝ", που εδρεύει στο Γαρδίκι Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα, 5 )αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "Α.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ", που εδρεύει στον Άγιο Γεώργιο Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα, 6) αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ", που εδρεύει στη Στυλίδα Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα, 7) αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "Α.Σ. ΟΜΒΡΟΣ 1931", που εδρεύει στον Όμβρο Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα και 8) αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 2010", που εδρεύει στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα.

Συνεκδικάζει αντιμωλία των λοιπών διαδίκων την από 06-02-2020 και με αριθμ. κατάθ. ΕΠΟ 5344/ 10-02-2020 αίτηση-προσφυγή και την από 13-02-2020 και με αριθμ. κατάθ. ΕΠΟ 6020/14-02-2020 αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση.

Απορρίπτει την αίτηση-προσφυγή. Απορρίπτει την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση."