Καταστάσεις συμμετεχόντων πωλητών στις Λαϊκές αγορές από 27 έως 30 Απριλίου 2020