Τη Δευτέρα 28/6 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Φθιώτιδας όπου θα λάβουν χώρα και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Προέδρου και δέκα τακτικών μελών.


Αναλυτικά η ανακοίνωση:


"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας, με απόφασή του στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 26-04-2021, αφού έλαβε υπόψη το ισχύον καταστατικό της Ε.Π.Σ.Φ. και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας, προσκαλεί τα τακτικά μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας:


Στην Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, που θα γίνει σε ανοιχτό χώρο του κέντρου "ΤΕΜΠΕΛΗΣ" στο Γοργοπόταμο του Δήμου Λαμιέων, την ΔΕΥΤΕΡΑ 28/06/2021 και ώρα 16:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


α) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών,

β) Εκλογή Γραμματέα υπεύθυνου για την τήρηση των πρακτικών.

γ) Εκλογή δύο μελών Εφορευτικής Επιτροπής και δύο αναπληρωματικών. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος ως δικαστικός αντιπρόσωπος, ορισμένος από τον δικηγορικό σύλλογο με τον αναπληρωτή του.

δ) Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, Προέδρου και δέκα (10) τακτικών μελών της Ε.Ε. ως και τριών (3) τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με τετραετή θητεία.


Αν η συνέλευση ματαιωθεί για έλλειψη απαρτίας, επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 28/06/2021 και ώρα 17:00 και στον ίδιο τόπο, βρίσκεται δε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων αντιπροσώπων και χωρίς νέα πρόσκληση.


Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ένωσης που έχουν εγγράφει στο ηλεκτρονικό μητρώο των αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020.


Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρουσών ψήφων. Οι αποφάσεις για αρχαιρεσίες, διενεργούνται πάντοτε ως μυστικές, με ψηφοδέλτια. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.


Κάθε σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση από έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) μόνο σωματείο.


Κάθε σωματείο – μέλος της Ένωσης διαθέτει μία μόνο ψήφο. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διό πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.


Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της Ένωσης, έχει μόνο μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους της Ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.


Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε αθλητικό σωματείο που έχει εγγράφει στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. που θα επικυρωθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο από αυτήν ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων.


Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με έγγραφο του εκπροσωπουμένου σωματείου, που πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Π.Σ.Φ. το αργότερο μέχρι την δωδεκάτη (12π) μεσημβρινή της προηγούμενης ημέρας από εκείνης που έχει ορισθεί η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 11 περ. 7 Καταστατικού Ε.Π.Σ.Φ.). Σε κάθε άλλη περίπτωση το σωματείο δεν συμμετέχει με αντιπροσώπους στη Γενική Συνέλευση.


Υποψηφιότητα για την εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών στην Ε.Ε. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, μπορεί να υποβληθεί με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Φ. (άρθρο 26), οκτώ (8) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η Γενική Συνέλευση με ενυπόγραφη δήλωση υποψηφιότητας.


Γίνεται μνεία ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών, όσον αφορά τους Υγειονομικούς Κανόνες.


Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας"