Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. έχουν οριστεί για τη Δευτέρα 28 Ιουνίου.


Σας αποστέλλουμε έγγραφο της Γ Γ Α ,για ενημέρωσή σας, που αφορά την επικύρωση του καταλόγου των σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Εκλογική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΦ στις 28/6/2021.


Επικύρωση καταλόγου σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στηνεπικείμενη Γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ στις 28 Ιουνίου 2021.


ΑΠΟΦΑΣΗ


Έχοντας υπόψη :


1. Τις διατάξεις:


α) Του άρθρου 68 του Π.Δ.4/2018 (ΦΕΚ.7/Α72018), «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού», όπως ισχύει.


β) Του Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ.114/Α’/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και

Αθλητισμού …»


γ) Του άρθρου 109, του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α1 133/07/08/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής

δημόσιας διοίκησης».


δ) Του Ν.3861/09-07-2010 (ΦΕΚ.112/Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».


2. Του άρθρου 8 του Ν.2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/1999) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του Ν.4726/2020 (ΦΕΚ181/Α/2020) «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.»


3. Το άρθρο 142 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ148/Α’/31-7-2020) «ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών

σωματείων-…». , Λ , ΑΔΑ: ΩΥΑΗ4653Π4-ΩΛ8 4. Το άρθρο 28 του Ν.2725/99 όπως ισχύει.


5. Την παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


6. Την παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.4726/2020.


7. Την ΥΠΠΟΑ/598899/27-10-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο επί των άρθρων 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4726/2020.


8. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/66971/19-02-2021 με ΑΔΑ: ΩΗΧΔ4653Π4-408 Απόφαση επικύρωσης καταλόγου σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2021.


9. Το αρ. πρωτ. 83/09-03-2021 έγγραφο περί αναβολής της προγραμματισμένης για τις 29 Μαρτίου 2021 τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Σ.Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.


10. Την από 13/05/2021 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Ε.Π.Σ.Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ με αρ. πρωτ. 200/13- 05-2021, περί σύγκλησης της νέας Γενικής Συνέλευσης την 28η Ιουνίου 2021 και επικύρωσης καταλόγου σωματείων μελών με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Την επικύρωση του καταλόγου των τριάντα οχτώ (38) σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Φθιώτιδας στις 28 Ιουνίου 2021, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με βάση το τηρούμενο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020.


Δείτε ποια είναι τα σωματεία: