Το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λαμιέων ανακοινώνει ότι αρχίζει την Παρασκευή 10 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Δικαίωμα εγγραφής στα νηπιακά τμήματα έχουν όλα τα παιδιά που γίνονται 2,5 ετών ως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2019, ενώ στα βρεφικά τμήματα τα βρέφη που γίνονται 18 μηνών έως και το τέλος Σεπτεμβρίου του 2019. Επισημαίνεται ότι, μετά την επαναλειτουργία των βρεφικών τμημάτων στα Καλύβια και στα Γαλανέϊκα, από το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει και τρίτο βρεφικό τμήμα στη Νέα Μαγνησία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά εγγραφής των νηπίων στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας που βρίσκονται:

Α΄ Παιδικός Σταθμός, Υψηλάντη & Μακροπούλου, τηλ: 22310 22348
Β΄ Παιδικός Σταθμός,  Αθηνών 32, τηλ: 22310 26512 και 22310 32969
Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός,  Πιστόλη & Αδάνων 8, στη Νέα Μαγνησία, τηλ: 22310 28652
ΣΤ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Νήσου Ρω, στα Καλύβια, τηλ: 22310 29357
Ζ΄  Βρεφονηπιακός Σταθμός, Αγίας Παρασκευής & Κ. Γαλανού, στα Γαλανέϊκα, τηλ: 22310 52337
Η΄ Παιδικός Σταθμός, Σταυρός, τηλ: 22310 61705.
Η εξυπηρέτηση των δημοτών για τη λήψη εντύπων και για την κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφών θα γίνεται καθημερινά από 08.00 πμ - 13.00.

Δικαιολογητικά εγγραφών
Αίτηση γονέα.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου.
Βεβαίωση εργασίας ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ των γονέων και  αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης  μαζί με το έντυπο Ε4 προκειμένου για εργαζόμενους  Ι.Δ.Ο.Χ. ή Ι.Δ.Α.Χ.
Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη από Παιδίατρο και φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας, με τα εμβόλια που προβλέπονται  κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος. Για τα βρεφικά τμήματα η επιλογή θα γίνει με οικονομικά και κοινωνικά  κριτήρια. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του νηπίου.
Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού που να αποδεικνύει την διεύθυνση κατοικίας.

Πρόσθετα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς γονείς:
Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Δικαιολογητικά επανεγγραφών:
Αίτηση επανεγγραφής.
Βεβαίωση εργασίας ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ των γονέων
Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.
Υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής στοιχείων εγγραφής.